Kuriame Lietuvos ateitį

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos socialinis fondas Sanglaudos fondas
Europos regioninės plėtros fondas

Elektrostatinių mikrostruktūrų taikymas aplinkos ir visuomenės sveikatos stebėsenos jutikliams

256

https://ktu.edu/projects/elektrostatiniu-mikrostrukturu-taikymas-aplinkos-ir-visuomenes-sveikatos-stebesenos-jutikliams/

Projekto esmė. Kam skirtas, kuo naudingas?

Projekto metu buvo sukurti, ištirti ir išbandyti elektrostatinėmis mikrostruktūromis grindžiami gravimetriniai dujų ir biomolekulių jutikliai, skirti visuomenės, individualių asmenų sveikatos ir aplinkos stebėsenai. Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) technologija gaminamos mikrostruktūros panaudotos kuriant kompaktiškus, tinkančius masinei gamybai, mažas dujų bei skysčių molekulių koncentracijas aptinkančius įtaisus individualiai sveikos aplinkos ir bendruomenių aplinkos taršos stebėjimui. Šio projekto metu buvo išvystyta dujų jutiklių, skirtų anglies monoksido, angliavandenilių, sieros ir azoto oksidų bei jų mišinių ore, esant žemoms dujų koncentracijoms, aptikimui ir stebėsenai. Taip pat buvo pademonstruotas principinis ta pačia technologija gaminamų jutiklių, skirtų patogeninių biomolekulių aptikimui skysčiuose, technologijos tinkamumas. Projekte dirbę mokslininkai įkūrė pumpurinę įmonę Orius.tech, kuri mokslo žinias verčia komercializuojama inovacija.

Projekto tikslai. Kokį pokytį vykdymo srityje padarys įgyvendintas projektas?

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti ir parengti komercinimui jutiklių technologiją, kuri atpigintų ir padarytų prieinamesne asmeninės aplinkos bei visuomeninių erdvių oro kokybės stebėseną. Atmosferos teršalai, atsirandantys iš deginamo kuro ir kitos žmonių veiklos ne tik prisideda prie globalių klimato pokyčių, bet ir prastina kasdieninę gyvenimo kokybę. Moksliniais tyrimais jau įrodyta, kad anglies dvideginiu, azoto oksidais ir lakiomis organinėmis medžiagomis užteršta aplinka jau dabar yra padariusi sunkiai atitaisomą žalą (ypač kai kuriuose Azijos regionuose) maisto gamybai, bioįvairovei, individų ir bendruomenių saugumui, jų gyvenimo kokybei. Platesnis, intensyvesnis ir kokybiškesnis aplinkos oro taršos stebėjimas yra reikšmingas įrankis identifikuojant taršos šaltinius, reguliuojant kenksmingų dujų ir dalelių išmetimą į atmosferą bei individų ir bendruomenių sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimui.